Breaking News

Struktur HK

PIMPINAN PRODI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

  • KAJUR PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AH)
  • DR. H. AKMAL ABDUL MUNIR, LC., MA
  • NIP. 19711006 200212 1 003

  • SEKJUR PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AH)
  • AHMAD FAUZI, S.HI., MA
  • NIP. 19760123 2014 11 1 002

  • ADMIN iRaise HUKUM KELUARGA ISLAM (AH)
  • KHAIZUR NOVA, SE